Menu

Privacy Statement


 
Boekhorst Groep verklaart hierbij:

“De persoonsgegevens en overige C.V.-informatie welke door jou naar aanleiding van een vacature op Werken bij Boekhorst Groep aan ons zijn verstrekt worden uitsluitend gebruikt gedurende het sollicitatieproces. Jouw gegevens worden bij Boekhorst Groep verwerkt door daartoe geautoriseerde verwerkers van onze afdeling HR en de beslissingsbevoegde afdelingsmanagers.

Boekhorst Groep verwerkt tijdens de behandeling van jouw sollicitatie de standaard persoonsgegevens. Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens is beperkt tot een kopie Paspoort of ID-kaart voor de vaststelling van jouw identiteit als mogelijk vereiste in de loop van het sollicitatieproces. 

Bij een succesvolle sollicitatie zullen op enig moment jouw persoonsgegevens overgebracht worden naar ons personeelsdossier èn aangevuld worden met noodzakelijke en/of wettelijk voorgeschreven informatie zoals een Burger Service Nummer, kopie paspoort etc. 

Indien een sollicitatieprocedure geen vervolg krijgt wordt jij daarvan op de hoogte gesteld en worden jouw persoonsgegevens onmiddellijk vernietigd, je ontvangt geen bevestiging. Indien een vacature niet onmiddellijk wordt ingevuld kan er behoefte ontstaan jouw persoonsgegevens ‘in portefeuille’ te houden. Door jouw sollicitatie wordt je geacht jouw toestemming daartoe te hebben verleend, de bewaartermijn bedraagt maximaal 6 maanden. Na deze periode volgt vernietiging van jouw persoonsgegevens, je ontvangt daarvan geen bevestiging.

Wij wijzen je op jouw rechten zoals inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten behoeve van een juiste naleving van de AVG/GDPR-regelgeving heeft Boekhorst Groep een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen als eerste contactpersoon en maakt gebruik van een Register van Verwerking van Persoonsgegevens. 

Boekhorst Groep maakt op de websites gebruik van zgn. functionele en analytische cookies ten behoeve van marketingdoeleinden en mogelijkheden om de klantervaring op onze websites te kunnen verbeteren. Het gebruik van tracking cookies t.b.v. opbouwen van het (belangstellings-) profiel worden door Boekhorst Groep  niet toegepast. Bij een eerste bezoek aan onze websites zullen bezoekers altijd om toestemming voor het gebruik van functionele en analytische cookies gevraagd worden. 

Boekhorst Groep beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met ons. 

Indien je een relatie met de Boekhorst Groep hebt, kun je na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) jouw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Je kunt jouw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Boekhorst Groep 
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Postbus 99
3900 AB  Veenendaal

*Aanpassen privacy statement:  Boekhorst Groep behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen. Aanpassingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.”